Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

  1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Nabali Fairkost (eenmanszaak) is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij de aanneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

  • (a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  • (b) betrokken persoon

Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

  • c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

  • (d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

  • e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

  • f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

  • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

  • (h) Verwerkers

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

  • i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

  • j) Derde

Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

  • k) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

  1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Nabali Fairkost (eenmanszaak)

Haider Kahla

Rudolf - Breitscheid - Straat 37

40595 Düsseldorf

Duitsland

E-mail: info@nabalifairkost.com

Website: www.nabalifairkost.com

  1. Cookies

De internetpagina's van Nabali Fairkost (eenmanszaak) maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

  1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Nabali Fairkost (eenmanszaak) verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt de Nabali Fairkost (eenmanszaak) geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds, en anderzijds, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, en uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

  1. Inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit verband aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, vloeien voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het zo nodig mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd, op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerden zijn vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

  1. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) wordt de gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven wanneer men zich abonneert op de nieuwsbrief, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

De Nabali Fairkost (individuele onderneming) informeert zijn klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief met gebruikmaking van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen.

  1. Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrieven van Nabali Fairkost (eenmanszaak) bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan de Nabali Fairkost (eenmanszaak) zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

  1. Contactmogelijkheid via de website

De website van de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) bevat vrijwillig verstrekte informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

  1. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

  1. Rechten van de betrokkene
  • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

    • de verwerkingsdoeleinden
    • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
    • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
    • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
    • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
    • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
    • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
    • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • c) Recht op correctie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

    • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
    • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
    • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
    • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
    • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
    • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Indien de persoonsgegevens door de Nabali Fairkost (eenmanszaak) openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig Art. 17 Para. 1 DS-GVO, Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken te compenseren voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, teneinde de betrokkene mee te delen dat hij die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) zal in individuele gevallen het nodige regelen.

  • e) Recht op beperking van de verwerking

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

    • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
    • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
    • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
    • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de persoonsgegevens die door Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer van de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

  • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van Nabali Fairkost (Einzelunternehmen).

  • g) Recht van verzet

Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde op met zijn specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien de Nabali Fairkost (eenmanszaak) persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij Nabali Fairkost (eenmanszaak) bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Nabali Fairkost (eenmanszaak) de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Nabali Fairkost (eenmanszaak) voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

  • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt de Nabali Fairkost (Einzelunternehmen) passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  1. Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website beschikbaar webformulier. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze wissing verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

  1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder meer in staat privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en daarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, verschaft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

  1. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De beheerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina's plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens provisieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

  1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers in staat stelt foto's en video's te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Instagram-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op hetzelfde moment als het oproepen van onze website is ingelogd op Instagram; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door zich bij zijn of haar Instagram-account uit te loggen voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack geïntegreerd op deze website. Jetpack is een WordPress plug-in die extra functies biedt aan de beheerder van een website gebouwd op WordPress. Jetpack stelt de websitebeheerder onder meer in staat een overzicht te hebben van de bezoekers van de site. Door het tonen van gerelateerde berichten en publicaties of de mogelijkheid om inhoud te delen op de pagina, is het ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. Bovendien zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute kracht aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De werkmaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de controller beheerde website wordt opgeroepen, waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Jetpack-component aangezet tot het verzenden van gegevens naar Automattic voor analysedoeleinden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te maken. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de verantwoordelijke voor de verwerking heeft bezocht, te analyseren en worden geëvalueerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die via het Jetpack-onderdeel worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene. De gegevens komen ook ter kennis van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te verhinderen dat gegevens die door de Jetpack-cookie worden gegenereerd en verband houden met een gebruik van deze website, worden verzameld, alsook tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Automattic/Quantcast. Daartoe moet de betrokkene op de "opt-out"-knop onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ drukken, waarmee een "opt-out"-cookie wordt aangemaakt. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden gewist, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de voor de verwerking verantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Het toepasselijke privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

  1. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Twitter

De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten kunnen door iedereen worden geraadpleegd, ook door mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en daarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Twitter-component toe aangezet een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene zijn bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekendheid te geven in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de aldus doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door zich bij zijn Twitter-account uit te loggen voordat hij toegang krijgt tot onze website.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

  1. Betaalmethode: Privacybeleid inzake Klarna als betaalmethode

De controller heeft onderdelen van Klarna op deze website geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Bovendien biedt Klarna extra diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcheck.

De exploitatiemaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie "kopen op rekening" of "kopen op afbetaling" kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, stemt de betrokkene in met deze overdracht van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de verwerking van de aankoop op rekening of afbetaling of voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een factuur of een aankoop op afbetaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract, zijn ook noodzakelijk in verband met de desbetreffende bestelling. Er kan met name sprake zijn van een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

Het doel van de doorgifte van gegevens is met name identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens aan Klarna over, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

Klarna maakt de persoonsgegevens ook bekend aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens voor rekening van Klarna moeten worden verwerkt.

Om te kunnen beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor diens gedrag in de toekomst (zogeheten scoring). De puntentelling wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van Klarna te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacybeleid van Klarna is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

  1. Betalingsmethode: Privacybeleid inzake PayPal als betalingsmethode

De controleur heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie "PayPal" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling.

Het doel van de overdracht van gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens over aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers voor zover dat nodig is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens haar te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken ten aanzien van PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  1. Betalingsmethode: Privacybeleid voor Sofortüberweisung als betalingsmethode

De controller heeft onderdelen van Sofortüberweisung op deze website geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen. Sofortüberweisung is een technische procedure waarbij de onlinehandelaar onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Dit stelt een handelaar in staat goederen, diensten of downloads aan de klant te leveren onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst.

De exploitatiemaatschappij van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsoptie "Sofortüberweisung" kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Sofortüberweisung doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

Voor de aankooptransactie via Sofortüberweisung geeft de koper de PIN en de TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert dan een overschrijving uit naar de onlinehandelaar na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens om de dekking van de rekening te controleren. De onlinehandelaar wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van de doorgifte van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonsgegevens aan Sofortüberweisung doorgeven indien er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen Sofortüberweisung en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door Sofortüberweisung aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Deze overdracht is bedoeld om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

De Sofortüberweisung kan persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit voor de vervulling van contractuele verplichtingen noodzakelijk is of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ten aanzien van de Sofortüberweisung te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van de Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

  1. Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

  1. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

  1. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of de initiëring van het contract.

  1. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

  1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgestelddoor de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsfunctionaris voor Neder-Franken, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.